Puşkin

Ю́жная ссы́лка Пу́шкина продолжа́лась с 1820 по 1824 год. В э́ти го́ды Пу́шкин мно́го путеше́ствовал по Кавка́зу, он жил в Крыму́, Кишинёве, Оде́ссе. Поэ́т наблюда́л за жи́знью го́рцев, молда́вского и украи́нского наро́да, изуча́л их фолькло́р, запи́сывал пе́сни и леге́нды.

В э́тот пери́од своего́ тво́рчества Пу́шкин написа́л романти́ческие поэ́мы «Кавка́зский пле́нник», «Бахчисара́йский фонта́н», «Цыга́ны». В них поэ́т со́здал я́ркие о́бразы необы́чных, мяте́жных геро́ев, карти́ны ю́жной приро́ды.

В 1823 году́ в Кишинёве Пу́шкин на́чал рабо́ту над больши́м рома́ном в стиха́х «Евге́ний Оне́гин».

Пу́шкин в ссы́лке продолжа́л обща́ться с чле́нами Ю́жного та́йного полити́ческого о́бщества и писа́ть полити́ческие стихи́. В э́тот пери́од поэ́т написа́л таки́е свободолюби́вые стихотворе́ния, как «У́зник» и «Кинжа́л».

Ле́том 1824 го́да царь Алекса́ндр I приказа́л перевести́ Пу́шкина под надзо́р власте́й в име́ние роди́телей поэ́та ─ село́ Миха́йловское, на се́вер, недалеко́ от горо́да Пско́ва. Здесь Пу́шкин написа́л истори́ческую траге́дию «Бори́с Годуно́в». В ней поэ́т рассказа́л о собы́тиях конца́ XVI – нача́ла XVII веко́в, о борьбе́ за власть в Росси́и, о ро́ли наро́да в исто́рии. Э́та траге́дия ─ о́дно из са́мых я́рких реалисти́ческих произведе́ний в ру́сской литерату́ре.

Пу́шкин продолжа́л рабо́ту над рома́ном в стиха́х «Евге́ний Оне́гин», написа́л мно́го стихотворе́ний. До́лгими зи́мними вечера́ми Пу́шкин слу́шал ска́зки и пе́сни свое́й ста́рой ня́ни Ари́ны Родио́новны. Одна́жды Пу́шкина навести́л его́ лу́чший лице́йский друг И.И.Пу́щин.

В Миха́йловском поэ́т узна́л о сме́рти царя́ Алекса́ндра I и о восста́нии декабри́стов в Петербу́рге. 14 декабря́ 1825 го́да чле́ны та́йного полити́ческого о́бщества – молоды́е офице́ры из лу́чших дворя́нских семе́й Росси́и – вы́шли с ору́жием в рука́х на Сена́тскую пло́щадь. Они́ тре́бовали освобожде́ния крестья́н от крепостно́го пра́ва, а та́кже приня́тия конститу́ции в Росси́и.

Но́вый царь Никола́й I жесто́ко подави́л восста́ние. Он приказа́л казни́ть пятеры́х декабри́стов, а остальны́х отпра́вить в Сиби́рь на ка́торгу. Среди декабри́стов бы́ло мно́го друзе́й Пу́шкина.

У декабри́стов при о́быске нашли́ полити́ческие стихи́ Пу́шкина. Поэ́т ждал аре́ста. Но в сентябре́ 1826 го́да царь Никола́й I приказа́л Пу́шкину верну́ться в Москву́. Царь прости́л Пу́шкина и хоте́л сде́лать его́ свои́м придво́рным поэ́том.

Пу́шкин тяжело́ пережива́л казнь и ссы́лку свои́х друзе́й. Он посвяти́л декабри́стам два стихотворе́ния – «В Сиби́рь» и «И.И.Пу́щину».

 

By Sergen ERZİ

Moldova'da üniversite eğitimimi İngiliz ve Rus dilleri edebiyatı ve öğretmenlik bölümü üzerine tamamlayıp halen Moldova'da yaşamaktayım. Aktif yaşamımda Moldova'da özel eğitim kurslarında yabancı öğrencilere Rusça ve Türkçe dersler vermekteyim. Edindiğim tecrübeler ve aldığım eğitim ışığında YouTube platformunda Rusça dersler yayınlamaktayım. Tüm bunlara ek olarak Rusça bilimsel makaleler, bitirme tezleri, dönem ödevleri hazırlamaktayım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir